"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "బోయ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:56, 16 July 2020imported>Arjunaraocbotm 15,321 bytes +137 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 18:42, 4 April 2018imported>ChaduvariAWBNewm 15,184 bytes +15,184 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: అందురు → అంటారు, → (2), ( → ( using AWB