"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "భాగవతం - ఆరవ స్కంధము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 18:58, 21 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 3,694 bytes -44 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 07:27, 26 October 2016imported>ChaduvariAWBm 3,738 bytes +3,738 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: బోదన → బోధన, బార్య → భార్య, యుద్దము → యుద్ధము using AWB