"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "భాగవతం - తొమ్మిదవ స్కంధము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:55, 19 April 2017imported>ChaduvariAWBm 14,815 bytes +14,815 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: వక → ఒక, వీథి → వీధి, బుద్ది → బుద్ధి, యుద్దం → యుద్ధ using AWB