"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "భాగవతము-సాంఖ్యము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:38, 22 March 2020imported>ChaduvariAWBNewm 43,880 bytes +286 AWB తో "మరియు" ల తొలగింపు
  • curprev 11:41, 19 August 2018imported>ChaduvariAWBNewm 43,594 bytes +43,594 భాషాదోషాల సవరణ, typos fixed: లో → లో (2), ె, → ే, using AWB