"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మండపల్లె (సిద్ధవటం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:55, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 14,473 bytes +248 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, లో → లో (2), → (3)
  • curprev 08:25, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 14,225 bytes +14,225 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను