"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మంతన్‌గౌరెల్లి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:12, 4 March 2021imported>Yarra RamaraoAWBm 16,741 bytes -4 clean up, replaced: పట్టణము → పట్టణం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → (3), , → , (3)
  • curprev 23:00, 17 January 2021imported>InternetArchiveBot 16,745 bytes +274 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.8
  • curprev 10:38, 5 January 2019imported>యర్రా రామారావుm 16,471 bytes +16,471 మండలం లంకె సవరించాను