"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మద్యపానం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:19, 23 April 2020imported>Ramu ummadishetty 9,375 bytes +83
  • curprev 06:40, 27 October 2016imported>ChaduvariAWBm 9,292 bytes +9,292 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లొ → లో, గా → గా (3), → (3) using AWB