"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మహేంద్రతనయ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:15, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 3,572 bytes +236 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 08:01, 11 April 2018imported>ChaduvariAWBNewm 3,336 bytes +3,336 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లొ → లో using AWB