మాడ్యూల్:Sidebar/configuration

From tewiki
< మాడ్యూల్:Sidebar
Revision as of 08:52, 27 March 2021 by Ramu ummadishetty (talk | contribs) (1 కూర్పును దిగుమతి చేసాం)
Jump to navigation Jump to search
Module documentation[create]
return {
	i18n = {
		child_yes = 'yes',
		float_none = 'none',
		float_left = 'left',
		wrap_true = 'true',
		navbar_none = 'none',
		navbar_off = 'off',
		default_list_title = 'List',
		title_not_to_add_navbar = 'Template:Sidebar',
		collapse_title_not_to_add_navbar = 'Template:Sidebar with collapsible lists',
		templatestyles = 'Module:Sidebar/styles.css',
		category = {
			child = '[[Category:Pages using sidebar with the child parameter]]',
			conversion = '[[Category:Sidebars with styles needing conversion]]'
		},
		pattern = {
			collapse_sandbox = '/sandbox$',
			sandbox = '/sandbox$',
			subgroup = 'sidebar%-subgroup',
			style_conversion = 'style$',
			uncategorized_conversion_titles = {
				'/[Ss]andbox',
				'/[Tt]estcases',
				'/[Dd]oc$'
			}
		},
		class = {
			sidebar = 'sidebar',
			subgroup = 'sidebar-subgroup',
			collapse = 'sidebar-collapse',
			float_none = 'sidebar-none',
			float_left = 'sidebar-left',
			wraplinks = 'sidebar-wraplinks',
			outer_title = 'sidebar-outer-title',
			top_image = 'sidebar-top-image',
			top_caption = 'sidebar-top-caption',
			pretitle = 'sidebar-pretitle',
			pretitle_with_top_image = 'sidebar-pretitle-with-top-image',
			title = 'sidebar-title',
			title_with_pretitle = 'sidebar-title-with-pretitle',
			image = 'sidebar-image',
			caption = 'sidebar-caption',
			above = 'sidebar-above',
			heading = 'sidebar-heading',
			content = 'sidebar-content',
			content_with_subgroup = 'sidebar-content-with-subgroup',
			below = 'sidebar-below',
			navbar = 'sidebar-navbar',
			list = 'sidebar-list',
			list_title = 'sidebar-list-title',
			list_title_centered = 'sidebar-list-title-c',
			list_content = 'sidebar-list-content'
		}
	}
}