"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మాధ్యమము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:30, 27 October 2016imported>ChaduvariAWBm 34,057 bytes +34,057 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, added underlinked tag, typos fixed: పరిక్ష → పరీక్ష, ఆధిఖ్యత → ఆధిక్యత, ఇప్పు using AWB