"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మిర్తివలస (బలిజిపేట)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:19, 14 February 2021imported>K.Venkataramana 16,302 bytes +116
  • curprev 16:18, 23 February 2020imported>యర్రా రామారావుm 16,186 bytes +12,448 భారత జనగణన డేటా నుండి సెమీ ఆటోమాటిగ్గా తయారు చేసిన పాఠ్యాన్ని ఎక్కించాను
  • curprev 14:42, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,738 bytes +3,738 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను