"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ముకుందవిలాసము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:36, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 8,351 bytes +118 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 06:55, 7 May 2017imported>Nrgullapallim 8,233 bytes +8,233