ముగ్గురు

From tewiki
Revision as of 10:38, 22 September 2011 by imported>సుల్తాన్ ఖాదర్ (→‎లంకెలు)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ముగ్గురు తెలుగు భాషలో ఒక సర్వనామము (Pronoun). తెలుగు సంధిగా విడదీస్తే మూడు + గురు అవుతుంది. ముగ్గురు అనగా మూడు మంది (Three persons).

సినిమాలు