ముగ్గురు

From tewiki
Jump to navigation Jump to search

ముగ్గురు తెలుగు భాషలో ఒక సర్వనామము (Pronoun). తెలుగు సంధిగా విడదీస్తే మూడు + గురు అవుతుంది. ముగ్గురు అనగా మూడు మంది (Three persons).

సినిమాలు