"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మున్నంగివారిపాలెం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 07:24, 16 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 4,826 bytes -3 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం
  • curprev 23:44, 28 July 2019imported>Arjunaraocbotm 4,829 bytes +4,829 Add 512*512 OSM map to show near by places using Wikidata