"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ములకలూరు (నూజెండ్ల)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:42, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 19,772 bytes -9 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 13:17, 23 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 19,781 bytes +19,781 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను