"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "ముస్లిం తీవ్రవాదం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:08, 19 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 7,385 bytes -106 clean up, replaced: మరియు → , (7), typos fixed: మార్చి 30 , 2002 → 2002 మార్చి 30, → , , → , (6)
  • curprev 22:50, 31 May 2017imported>ChaduvariAWBm 7,491 bytes +7,491 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: సెప్టెంబర్ 11, 2001 → 2001 సెప్టెంబర్ 11, 26 ఫిబ్రవరి 1993 → 1993 ఫిబ్ర using AWB