"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మూలతిమ్మేపల్లె"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:15, 14 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 16,429 bytes +246 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2), typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → (2), , → , (2)
  • curprev 12:13, 10 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 16,183 bytes +16,183 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను