"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మూస:వికీపీడియా అధికారి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:17, 4 March 2012imported>Arjunaraoc 763 bytes +763 కొత్త పేజీ: <div style="float: left; border:solid #999999 1px; margin: 1px;"> {| cellspacing="0" style="width: 238px; background: #eeeeee;" | style="width: 45px; height: 45px; b...