"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మూస:Temple"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 06:57, 26 May 202010.4.21.75 talk 535 bytes +535 Created page with '<noinclude> This is the "Temple" template. It should be called in the following format: <pre> {{Temple |Temple Name= |Temple Location= |Name of God= |Significanc...'