"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "మే"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:03, 24 January 2021imported>InternetArchiveBot 20,582 bytes +231 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.8
  • curprev 14:00, 31 July 2020imported>యర్రా రామారావుm 20,351 bytes +20,067 మొలక తేదీ వ్యాసాల మూస తొలగించాను
  • curprev 23:04, 6 September 2016imported>ChaduvariAWBm 284 bytes +284 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: కలవు. → ఉన్నాయి. using AWB