"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "యాండపల్లె (రాయచోటి)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:09, 21 October 2020imported>Ramya Kanumalli 15,291 bytes +255
  • curprev 08:17, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,036 bytes +15,036 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను