"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "యెగువ చెర్లోపల్లి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:02, 28 July 2019imported>Arjunaraocbotm 13,541 bytes +13,541 Replace Very long and improperly used Infobox Settlement/sandbox with one line Infobox which uses wikidata