"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రజత్ గుప్తా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 08:27, 31 October 2016imported>ChaduvariAWBm 20,563 bytes +20,563 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: నం కు → నానికి , ప్రధమ → ప్రథమ, స్వతంత్ర్య → స్వతంత్ర (3), using AWB