"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రష్యా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:46, 20 July 2020imported>InternetArchiveBot 414,670 bytes -3,804 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 02:58, 15 May 2019imported>CommonsDelinker 418,474 bytes +418,474 Boris_Yeltsin_19_August_1991-1.jpgను తీసేసాను. బొమ్మను తొలగించింది:commons:User:Jcb. కారణం: (c:Commons:Deletion requests/File:19 August 1991 Boris Yeltsin.png: Not found at URL. Besides ITAR/TASS pictures are not free of use.).