"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రాచ ఉసిరి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:01, 11 February 2020imported>Chandra s ponnalam 2,888 bytes +1,457 ఆంగ్లం లో వున్న వ్యాసాన్ని పూర్తిగా అనువదించి,విస్తృత పరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.
  • curprev 06:35, 11 March 2013imported>Addbotm 1,431 bytes +1,431 Bot: Migrating 2 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q941464 (translate me)