"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రాణి అబ్బక్క"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:56, 29 March 2018imported>ChaduvariAWBNewm 3,427 bytes +3,427 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: స్వతంత్ర్య → స్వతంత్ర using AWB