"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రావివలస (రామభద్రాపురం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:25, 27 February 2020imported>యర్రా రామారావుm 14,639 bytes +11,075 భారత జనగణన డేటా నుండి సెమీ ఆటోమాటిగ్గా తయారు చేసిన పాఠ్యాన్ని ఎక్కించాను
  • curprev 15:35, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,564 bytes +3,564 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను