"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రుస్తుం-2"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:06, 29 March 2018imported>ChaduvariAWBNewm 7,333 bytes +7,333 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: నవంబర్ → నవంబరు, నారయన → నారాయణ, బారత → భారత (2), నంను → నా using AWB