"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రెక్క"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:33, 31 October 2016imported>ChaduvariAWBm 2,190 bytes +2,190 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: ను → ను , తో → తో , → , ) → ) using AWB