"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రోలు మరియు రోకలి"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:44, 31 October 2016imported>ChaduvariAWBm 13,947 bytes +13,947 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: లు లో → లలో (2), లో → లో (2), కి → కి , గా → గా , తో → తో (4), → ( using AWB