"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "రోహిణి నక్షత్రము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:45, 31 October 2016imported>ChaduvariAWBm 6,864 bytes +6,864 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: ధృఢత్వ → దృఢత్వ, , → , using AWB