"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "లక్షణ"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:10, 31 May 2020imported>ChaduvariAWBNewm 1,885 bytes +68 →‎top: AWB తో మొలక మూస చేర్పు
  • curprev 19:25, 26 February 2015imported>K.Venkataramanam 1,817 bytes +1,817 clean up, replaced: సామర్ధ్యం → సామర్థ్యం using AWB