"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:33, 15 January 2020imported>InternetArchiveBot 6,737 bytes +218 2 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0
  • curprev 13:52, 19 June 2017imported>ChaduvariAWBm 6,519 bytes +6,519 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: సెప్టెంబర్ 25, 2007 → 2007 సెప్టెంబర్ 25 (2), సెప్టెంబర్ → సెప using AWB