"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వంగపాడు (బేస్తవారిపేట)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 10:43, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 2,988 bytes -6 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం (2)
  • curprev 19:18, 28 July 2019imported>Arjunaraocbotm 2,994 bytes +2,994 Replace Very long and improperly used Infobox Settlement/sandbox with one line Infobox which uses wikidata