"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వర్గం:తూర్పు గోదావరి జిల్లా"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:29, 24 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 126 bytes 0 →‎top: clean up, replaced: వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ జిల్లాలు → వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలు
  • curprev 00:01, 18 February 2016imported>Roland zhm 126 bytes +126 {{commons category|East Godavari district}}