"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వర్గం:పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పర్యాటక ప్రదేశాలు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:33, 8 May 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 186 bytes -1 →‎top: clean up, replaced: వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పర్యాటక ప్రదేశాలు → వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక ప్రదేశాలు
  • curprev 07:29, 25 May 2019imported>ChaduvariAWBNewm 187 bytes +187 →‎top: AWB తో వర్గం మార్పు