"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వర్గం:రాయలసీమ లోని పుణ్యక్షేత్రాలు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:23, 3 April 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 241 bytes -1 →‎top: clean up, replaced: వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు → వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు
  • curprev 16:11, 11 December 2013imported>Veera.sjm 242 bytes +242 వర్గం:రాయలసీమ చేర్చబడింది (హాట్‌కేట్ ఉపయోగించి)