"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వర్గం:విజయనగరం జిల్లా నదులు"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:26, 5 April 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 136 bytes -1 →‎top: clean up, replaced: వర్గం:ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నదులు → వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ నదులు
  • curprev 15:22, 10 August 2008imported>C.Chandra Kanth Rao 137 bytes +137 + వర్గం