వాడుకరి:Maheswar

From tewiki
Revision as of 14:36, 11 May 2021 by Maheswar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు గురుమహేశ్వర్ పుట్ట .

నేను (పి.జి.డి.సి.జే)మాస్ కమ్యూనికేషన్ చదివాను.

నేను పుస్తకాలు ,దిన పత్రికలు చదువుతాను.

నేను వికిపిడియాలొ శిక్షణ తిసుకుంటున్నాను.


కైలాశ్ సంకల్ప్

యామిని రెడ్డి