"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వాయు పురాణము"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:40, 2 July 2020imported>InternetArchiveBot 2,867 bytes +200 1 మూలము(ల)ను భద్రపరచటానికి ప్రయత్నించగా, 0 పనిచేయనివిగా గుర్తించాను.) #IABot (v2.0.1
  • curprev 23:57, 31 October 2016imported>ChaduvariAWBm 2,667 bytes +2,667 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: ల్ని గురించి → ల గురించి , బడినది. → బడింది. using AWB