"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వెదురుపల్లి (నాతవరం)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:28, 4 March 2021imported>యర్రా రామారావుm 14,843 bytes -898 జనాభా వివరాలు రెండు చోట్ల ఉన్నందున తొలగించాను
  • curprev 12:53, 23 July 2020imported>HarshithaNallani 15,741 bytes +257
  • curprev 11:59, 19 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,484 bytes +15,484 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను