"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "వేములపాడు (ఔకు)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:28, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,841 bytes +548 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, → (5), , → ,
  • curprev 15:52, 30 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 15,293 bytes +15,293 AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను