"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "శిబు సోరెన్"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:01, 19 June 2017imported>ChaduvariAWBm 25,175 bytes +25,175 AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: జనవరి 11, 1944 → 1944 జనవరి 11 (17), 20 జూలై 2004 → 2004 జూలై 20 (8), నవంబర్ → నవం using AWB