"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "శ్యామలవారిపల్లె"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 19:09, 14 February 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 5,916 bytes +252 →‎top: clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: →
  • curprev 08:17, 28 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 5,664 bytes +5,664 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను