"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:30, 19 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 15,193 bytes +11,541 clean up, replaced: మరియు → , (6), typos fixed: కి → కి , ె → ే (2), కూడ → కూడా , ధృవ → ధ్రువ, → (8), , → , (5), , → ,
  • curprev 17:05, 19 June 2017imported>ChaduvariAWBm 3,652 bytes +3,652 →‎top: AWB వాడి RETF మార్పులు చేసాను, typos fixed: దేశమునకు → దేశానికి using AWB