"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "శ్రీరంగాపురం (రుద్రవరము)"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:15, 30 March 2020imported>Yarra RamaraoAWBm 17,541 bytes +551 clean up, replaced: గ్రామము → గ్రామం, typos fixed: పోలింగ్ స్టేషన్ → పోలింగ్ కేంద్రం, లో → లో , → (2)
  • curprev 10:40, 1 October 2019imported>ChaduvariAWBNew 16,990 bytes +16,990 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను