"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "శ్రీలంక పౌర యుద్ధం"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:42, 7 August 2019imported>Yoshida Shoji 366,542 bytes +366,542 asianewsnet.net is now a scam site, setting dead-url=unfit to prevent linking to it