"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సమర్తుల చింతలవలస"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:23, 15 July 2020imported>Arjunaraocbotm 14,596 bytes +10,917 remove redundant <nowiki/> https://phabricator.wikimedia.org/T107675
  • curprev 15:35, 18 September 2019imported>ChaduvariAWBNew 3,679 bytes +3,679 →‎top: AWB తో మండల, జిల్లా లింకులను సరి చేసాను