"తెలుగులో సులువుగా టైపు చేసేందుకు, మీ క్రోమ్ బ్రౌజరు లో గూగుల్ లిప్యంతరీకరణ పద్ధతిని వాడవచ్చు."

Revision history of "సహాయం:సూచిక/ప్రవేశిక"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:26, 16 November 2018imported>రవిచంద్ర 2,408 bytes +2,408 Kalapalaram (చర్చ) దిద్దుబాటు చేసిన కూర్పు 2380396 ను రద్దు చేసారు